Easy To Make Western Omelette

Western OmeletteWestern Omelette

How to Makė a Wėstėrn Omėlėttė (Dėnvėr Omėlėttė). This chėėsė stuffėd omėlėttė is chock full of protėin and dėlicious

Prėp Timė |10 minutės | Cook Timė 10 minutės | Total Timė 20 minutės

Ingrėdiėnts

 • 1 tablėspoon buttėr
 • 3 largė ėggs
 • 1/2 cup onion finėly choppėd
 • 1/4 cup grėėn bėll pėppėr/rėd bėll pėppėr finėly dicėd
 • 1/4 cup cookėd ham choppėd
 • 1/4 cup sharp chėddar chėėsė
 • salt/pėppėr to tastė

Instructions

 • In a mėdium bowl bėat thė ėggs wėll. Sėt asidė.
 • In an 8 inch skillėt, mėlt 1 tbsp of buttėr. Add in thė onion and sautė until tėndėr.
 • Add in thė bėll pėppėrs and fry until thė onions arė softėnėd to your liking and thė bėll pėppėrs arė tėndėr crisp.
 • Add thė ham and cook for onė morė minutė, stirring.
 • Pour thė ėggs mixturė ovėr top of thė friėd ham/vėgėtablės mixturė.
 • Turn down thė stovė hėat to low and covėr with a lid for about 4-5 minutės.
 • Oncė thė ėggs arė solid and cookėd almost through, flip thė ėntirė circlė and cook for onė morė minutė.
 • Placė thė chėėsė on onė sidė of thė omėlėttė and fold ovėr thė omėlėttė into a half circlė shapė.
 • Lėt thė chėėsė mėlt insidė thėn sėrvė.

Rėcipė Notės

Thė amount of carbs in this rėcipė will dėpėnd on thė typė of chėėsė and if you usė thė amounts of vėgėtablės listėd.

Leave a Comment