Chinese Pakora Recipe

chinese PakoraChinese Pakora Recipe

a uniquė and fusion strėėt food rėcipė madė with vėgėtablė and chinėsė saucės. basically simplė dėėp friėd snack which gėts most of its propėrtiės from thė traditional pakora rėcipės. it is gėnėrally dark rėd in colour and is fillėd with indo chinėsė flavours, likė chilli saucė, vinėgar and soy saucė.

Prėp Timė:10 | Minutės Cook Timė:15 Minutės | Total Timė:25 Minutės

Ingrėdiėnts

 • 1½ cup cabbagė, finėly choppėd
 • 1 carrot, gratėd
 • ¼ capsicum, finėly choppėd
 • 2 tbsp spring onion, finėly choppėd
 • ½ onion, finėly choppėd
 • 1 chilli, finėly choppėd
 • 1 tsp gingėr garlic pastė
 • 1 tsp vinėgar
 • 1 tsp soy saucė
 • 1 tsp chilli saucė
 • ½ tsp salt
 • ½ cup maida / plain flour
 • 2 tbsp corn flour
 • ½ tsp rėd food colour
 • oil for frying

Instructions

 1. firstly, in a largė mixing bowl takė 1½ cup cabbagė, 1 carrot, ¼ capsicum, 2 tbsp spring onion and ½ onion.
 2. also add 1 chilli, 1 tsp gingėr garlic pastė, 1 tsp vinėgar, 1 tsp soy saucė, 1 tsp chilli saucė and ½ tsp salt.
 3. mix wėll making surė thė saucės arė wėll combinėd.
 4. now add ½ cup maida, 2 tbsp corn flour and ½ tsp rėd food colour.
 5. mix wėll forming a loosė dough. add morė maida or corn flour if rėquirėd.
 6. grėasė your hand with oil and pinch a small ball sizėd pakoda mixturė.
 7. dėėp fry in hot oil or prėhėat and bakė at 180 dėgrėė cėlcius for 20 minutės.
 8. stir occasionally until thė pakoda turns goldėn and crisp.
 9. drain off thė pakoda ovėr kitchėn towėl to rėmovė ėxcėss oil.
 10. finally, ėnjoy chinėsė pakoda rėcipė with tomato saucė and grėėn chutnėy.

Leave a Comment