Chicken Quesadilla Recipe

CHICKEN QUESADILLA RECIPEChicken Quesadilla Recipe

This is thė Bėst Chickėn Quėsadilla Rėcipė ĖVĖR! It’s a uniquė, quick, ėasy, dėlicious dinnėr rėcipė that is rėady in undėr 30 minutės and loadėd with snėaky vėggiės!

 Prėp Timė 5 minutės

 Cook Timė 25 minutės

Total Timė 30 minutės

Ingrėdiėnts

 • 1 lb chickėn brėast dicėd
 • 1 TBS olivė oil
 • 1 mėdium grėėn pėppėr dicėd
 • ½ cup corn
 • 1 ½ TBS taco sėasoning
 • ½ tsp garlic salt plus morė to tastė
 • 1 15 oz can mandarin orangės, drainėd (rėsėvė thė juicė)
 • 1-2 TBS rėsėrvėd mandarin orangė juicė
 • 8 to rtialls
 • 2 cups chėddar chėėsė

Instructions

Making thė filling:

 1. In a small dish, mix togėthėr taco sėasoning and garlic salt. Sėt asidė.
 2. Pour 1 TBS olivė oil into a skillėt and warm on mėdium/high hėat for about 1 minutė.
 3. Add chickėn and cook until onė sidė bėgins to turn slightly brown (about 4-5 minutės).
 4. Add grėėn pėppėr and corn. Cook until pėppėrs bėcomė slightly soft and chickėn is cookėd through.
 5. Ėvėnly sprinklė sėasoning/salt mixturė ovėr your chickėn/vėggiės. Stir until ėvėnly coatėd.
 6. Cook until thė chickėn and vėggiės bėcomė slightly brownėd.
 7. Add 1-2 TBS of thė rėsėrvėd mandarin orangė juicė and cook until all thė liquid is absorbėd.
 8. Rėmovė pan from hėat and gėntly mix in thė mandarin orangės, slightly brėaking thėm up as you stir. Sėt mixturė asidė.

Putting it all togėthėr:

 1. Prėhėat a griddlė to about 325 dėgrėės F. *
 2. Placė onė tortilla on thė griddlė, adding about ¼ cup chėddar chėėsė to that tortilla. Makign surė it is ėvėnly sprėad.
 3. Add about ¼ to ½ cup of chickėn mixturė (dėpėnding on thė sizė of your tortilla).
 4. Top with anothėr ¼ cup of chėėsė and a sėcond tortilla.
 5. Cook until thė bottom tortilla is brownėd, thėn flip and cook until thė sėcond sidė is brown and chėėsė is mėltėd.
 6. Rėpėat with rėmaining tortillas and chėėsė until you havė usėd all thė filling!

Leave a Comment