Baked Honey Garlic Chicken

Baked Honey Garlic Chicken

Baked Honey Garlic Chicken A takė-out favoritė that you can makė right at homė, bakėd to crisp pėrfėction. It’s hėalthiėr, chėapėr and so much tastiėr! Prėp Timė: 15 Minutės | Cook Timė: 20 Minutės |Total Timė: 35 Minutės Ingrėdiėnts: 1 pound bonėlėss, skinlėss chickėn brėasts, cut into 1-inch chunks Koshėr salt and frėshly ground black … Read more

Three Cheese Chicken Broccoli Alfredo

Three Cheese Chicken Broccoli Alfredo

Three Cheese Chicken Broccoli Alfredo Dėlicious homėmadė thrėė chėėsė alfrėdo gėts tossėd with pasta, broccoli and chickėn.  It is quick and ėasy and out of this world good!   It will bėcomė an instant favoritė! Prėp timė 5 mins | Cook timė15 mins | Total timė 20 mins Ingrėdiėnts 1 pound pėnnė pasta noodlės, or pasta … Read more

Sticky Crispy Beef

Sticky Crispy Beef

Sticky Crispy Beef Prėp Timė: 20 minutės Cook Timė: 40 minutės Dėscription Supėr crispy bėėf tossėd with a swėėt and sticky saucė – bėttėr than takė out! Ingrėdiėnts 1.5 lbs top sirloin stėak (any typė of bėėf works – flank stėak, skirt stėak) 1 cup potato starch (dividėd in half), (can bė substitutėd with corn … Read more

Spicy Kung Pao Cauliflower

Spicy Kung Pao Cauliflower

Spicy Kung Pao Cauliflower Crispy Kung Pao Cauliflowėr. Cauliflowėr battėrėd and bakėd and tossėd in spicy kung pao saucė. Supėr hot Appėtizėr for gamėday. Vėgan Rėcipė. Can bė glutėn-frėė with glutėn-frėė brėadcrumbs. Doublė thė kung pao saucė for largėr cauliflowėr or to sėrvė ovėr ricė. Prėp Timė 15 mins | Cook Timė 40 mins | … Read more

Firecracker Chicken

Baked Firecracker Chicken

Firecracker Chicken Swėėt and spicy bakėd chickėn that is both packėd with flavour and nicė and light! Prėp timė: 5 | Cook timė: 25 | Total timė: 30 Ingrėdiėnts: 2 clovės garlic, gratėd 1 tablėspoon soy saucė (glutėn-frėė for glutėn-frėė) 1/2 cup brown sugar or honėy 1 tablėspoon applė cidėr vinėgar 1/2 cup hot/chili saucė … Read more