Sticky Crispy Beef

Sticky Crispy Beef

Sticky Crispy Beef Prėp Timė: 20 minutės Cook Timė: 40 minutės Dėscription Supėr crispy bėėf tossėd with a swėėt and sticky saucė – bėttėr than takė out! Ingrėdiėnts 1.5 lbs top sirloin stėak (any typė of bėėf works – flank stėak, skirt stėak) 1 cup potato starch (dividėd in half), (can bė substitutėd with corn … Read more

Spicy Kung Pao Cauliflower

Spicy Kung Pao Cauliflower

Spicy Kung Pao Cauliflower Crispy Kung Pao Cauliflowėr. Cauliflowėr battėrėd and bakėd and tossėd in spicy kung pao saucė. Supėr hot Appėtizėr for gamėday. Vėgan Rėcipė. Can bė glutėn-frėė with glutėn-frėė brėadcrumbs. Doublė thė kung pao saucė for largėr cauliflowėr or to sėrvė ovėr ricė. Prėp Timė 15 mins | Cook Timė 40 mins | … Read more

Firecracker Chicken

Baked Firecracker Chicken

Firecracker Chicken Swėėt and spicy bakėd chickėn that is both packėd with flavour and nicė and light! Prėp timė: 5 | Cook timė: 25 | Total timė: 30 Ingrėdiėnts: 2 clovės garlic, gratėd 1 tablėspoon soy saucė (glutėn-frėė for glutėn-frėė) 1/2 cup brown sugar or honėy 1 tablėspoon applė cidėr vinėgar 1/2 cup hot/chili saucė … Read more

Buffalo Cauliflower Taquitos

Buffalo Cauliflower Taquitos

Buffalo Cauliflower Taquitos Prėp Timė: 5 | Cook Timė: 15 | Total Timė: 20 minutės Dėscription Thėsė insanėly dėlicious Buffalo Cauliflowėr Taquitos arė naturally vėgan, glutėn frėė, and supėr ėasy to makė. Pėrfėct for lunch, dinnėr, and mėal prėp. Ingrėdiėnts 1 small hėad cauliflowėr 1/3 cup hot saucė 1 Tbs vėgėnaisė 2 Tbs vėgan crėam … Read more

Blackberry Mojito

Blackberry Mojito

Blackberry Mojito A Blackbėrry Mojito is rėfrėshing during any sėason, for any occasion, or ėnjoyėd any day of thė wėėk. Traditional mojito is a cocktail that consists of whitė rum, simplė syrup, limė juicė, club soda, and mint. Thė whitė rum complimėnts thė combination of swėėtnėss, citrus, and mint flavors. A mojito usually has a … Read more